King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้​ของนักศึกษา สำหรับภาคพิเศษ/2563 และปีการศึกษา 2564

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้​ของนักศึกษา สำหรับภาคพิเศษ/2563 และปีการศึกษา 2564


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่​ระหว่างการดำเนิน​การ​
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้​ของนักศึกษาในทุกด้าน​อย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาคพิเศษ/2563 และปีการศึกษา 2564
และเราจะผ่านวิกฤต​การณ์นี้ไปด้วยกัน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564

 

ที่มา : KMUTT