King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
สอบนี้เราต้องรอด ไปกับ "???? ???? ?????"

สอบนี้เราต้องรอด ไปกับ "???? ???? ?????"


ถึงจะเลือกอะไรไม่ได้ แต่สอบนี้เราเลือก
ที่จะผ่านได้ ไปกับ ???? ???? ?????
.
บริการนี้ คือ บริการคลังข้อสอบเก่าหรือ ???? ???? ?????
ที่เป็นการรวบรวมข้อสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาจากโจทย์เก่าที่ได้รับอนุญาต
ให้เผยแพร่จากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น
.
สามารถเข้าใช้งานได้ที่
https://bit.ly/3b2hZS2
.
วิธีใช้งาน
https://www.facebook.com/264740543642726/videos/726517471240544

 

ที่มา: KMUTTLibrary


.

TOP