King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ New ACIS ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ New ACIS ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว


Important Notice:
Please Update Your Contact Information within May 31, 2021
เพื่อเป็นการรองรับการสื่อสารไปสู่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ
จึง
Important Notice:
Please Update Your Contact Information within May 31, 2021

ผ่านระบบ New ACIS : https://sinfo.kmutt.ac.th/ ภายใน 31 พฤษภาคม 2564
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ การแจ้งเตือนที่สำคัญ
ให้นักศึกษาทราบได้ทันที และเพื่อความรวดเร็วในการดูแลนักศึกษา และติดต่อผู้ปกครอง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ. 
TOP