King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
บันทึกกิจกรรม Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ตอน ฟิสิกส์วัสดุ การวัดรังสี และเทคโนโลยีเพื่ออุปกรณ์ด้านการแพทย์

บันทึกกิจกรรม Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์) ตอน ฟิสิกส์วัสดุ การวัดรังสี และเทคโนโลยีเพื่ออุปกรณ์ด้านการแพทย์


บันทึกกิจกรรม โครงการ Physics Exhibition 2021 (ออนไลน์)
ตอน ฟิสิกส์วัสดุ การวัดรังสี และเทคโนโลยีเพื่ออุปกรณ์ด้านการแพทย์
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564
 
ในช่วงเช้ามีนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 คน และในช่วงบ่ายสัมภาษณ์นักเรียน ม.6 ที่สนใจเข้าศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
 
ขอขอบคุณอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ทุกท่าน
ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
รายละเอียด: https://physics.kmutt.ac.th/article/87
 
#PhysicsKMUTT #ฟิสิกส์บางมด