King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอรับได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ได้ ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอรับได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ได้ ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ


น้องนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
น้องจะได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา จากสภามหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม
 
ระหว่างรอสภาอนุมัติน้องสามารถขอเอกสารสำหรับใช้สมัครงานหรือเรียนต่อ โดยมีเอกสาร 2 ฉบับที่น้องสามารถขอรับได้ คือ
ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
 
การขอรับเอกสาร ดำเนินการดังนี้
1. ขอเอกสารในระบบ new acis
2. แจ้งช่องทางการรับเอกสารผ่านลิงค์ shorturl.at/oJW29
 
สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/REGISTKMUTT
 
ที่มา : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.