King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Master's Degree (Physics Education)

Master's Degree (Physics Education)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์ศึกษา

วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา)

Master of Science (Physics Education)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ

(2) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

(3) ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาบังคับ 22 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รวม 40 หน่วยกิต

 

 

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา โดยปกติใช้เวลา 2 ปีการศึกษา และไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

 

อัตราค่าเรียน

  1. ค่าบำรุงการศึกษา 15,000/ภาคการศึกษา 30,000/ต่อปีการศึกษา
  2. ค่าลงทะเบียน วิชาวิทยานิพนธ์

   (2,000 บาท/หน่วยกิต)  14,400/ภาคการศึกษา 28,800/ปีการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา 117,600 บาท/คน

ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในแต่ละปีการศึกษา

***อัตราค่าใช้จ่าย ณ ปี 2560