King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา


สำหรับการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย เรามีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษา หลายรายการ

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีอยู่หลากหลายทุน ซึ่งมีรายละเอียด เงื่อนไขการสมัคร และระยะเวลาในการรับสมัครแตกต่างกัน กระบวนการสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษานั้นแยกจากกระบวนการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และมักจะพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดของแต่ละทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้ที่ต้องการสมัครต้องทำการศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนและรอบคอบ

 

ทุนสนับสนุนการศึกษา

รายละเอียด

ระยะเวลาการรับสมัคร

โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก

ทุนการศึกษานี้เป็นลักษณะทุนการศึกษาเต็มจำนวน (full scholarship) ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนันสนุน:
- ค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน (เดือนละ 18,000 บาท และเมื่อสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมอีก 4,000 บาท)
- ค่าล่าเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ (ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้))
- เมื่อผู้ได้รับทุนมีผลงานวิจัยโดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติใน Q1 หรือ Q2 จะได้รับค่าสนับสนุนการตีพิมพ์เพิ่มอีกด้วย
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาผู้รับทุน
- ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง 1 ประเทศ ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน

ทุนการศึกษานี้ดำเนินการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้ควรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-1-2023/preview

รอบที่ 2 (เฉพาะนักศึกษาไทย)
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 - วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

(ทุนสนับสนุนหลักสูตร)

ระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้เป็นลักษณะทุนการศึกษาเต็มจำนวน (full scholarship) ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนันสนุนค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน (เดือนละ 8,000 บาท) รวมถึงค่าล่าเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ) และนอกจากนี้เมื่อผู้ได้รับทุนมีผลงานวิจัยโดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติใน Q1 หรือ Q2 จะได้รับค่าสนับสนุนการตีพิมพ์เพิ่มอีกด้วย

ทุนการศึกษานี้ดำเนินการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยให้แก่หลักสูตร (มีจำนวนจำกัด) ผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/announce-petch-pra-jom-klao-scholarship-master-1-2023

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 - วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

(ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย)

ระดับปริญญาโท

ทุนการศึกษานี้เป็นลักษณะทุนการศึกษาเต็มจำนวน (full scholarship) ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนันสนุนค่าครองชีพเหมาจ่ายรายเดือน (เดือนละ 8,000 บาท) รวมถึงค่าล่าเรียนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ) และนอกจากนี้เมื่อผู้ได้รับทุนมีผลงานวิจัยโดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติใน Q1 หรือ Q2 จะได้รับค่าสนับสนุนการตีพิมพ์เพิ่มอีกด้วย

ทุนการศึกษานี้ดำเนินการจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัยให้แก่กลุ่มวิจัย (มีจำนวนจำกัด) ผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้ควรติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/results-of-admission-master-degree-academic-clusters-1-2023

สำหรับการเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2566

หมดเขตรับสมัครแล้ว

ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา จึงจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์ โดยทุนนี้สนับสนุนค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามจ่ายจริง) เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)

ผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://kmutt.me/SciScholarship2566

28 มิถุนายน 2566
ทุนผู้ช่วยสอน / ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้

ผู้ที่ได้รับทุนนี้จะต้องเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจะต้องปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน หรือผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดยจะได้รับค่าใช้รายเดือน ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ใบสมัคร

18 กรกฎาคม 2566
ทุนผู้ช่วยวิจัย

ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship) เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยเหลืออาจารย์หรือกลุ่มวิจัยในการดำเนินงานวิจัย ทุนนี้มักจะได้รับผ่านทุนวิจัยของอาจารย์หรือกลุ่มวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไปแต่ทุนวิจัย

ผู้ที่สนใจสมัครทุนนี้ กรุณาติดต่ออาจารย์หรือกลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยโดยตรง

ขึ้นอยู่กับทุนวิจัย กรุณาติดต่ออาจารย์หรือกลุ่มวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยโดยตรง

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566