King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
นวัตกรรม

นวัตกรรม


ทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศไทย

 

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

 

วันที่ยื่นจด

 

เลขที่คำขอ

 

เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นายอดิเรก พิทักษ์,นางสาวอวิกา แสงวิมาน,นางสาวศิริประภา รัตตัญญู,นางสุรินทร์ ชมเสาร์หัส

 

26/09/2559
1701004261
เครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ในงานตรวจพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรมแบบพกพา
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นายอดิเรก พิทักษ์,นางสาวอวิกา แสงวิมาน,นางสาวศิริประภา รัตตัญญู,นายสุรินทร์ ชมเสาร์หัศ

 

26/09/2559
1701004262
วิธีการและอุปกรณ์ตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรม
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นางสาวกิรดา ขานโบ,นางสาวชลดากร สูงงาม,นางสาวอวิกา แสงวิมาน

 

17/02/2560
1701000840
วิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นางสาวเฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์

 

04/08/2560
1701004387
วิธีการเคลือบอนุภาคนาโนเงินบนพื้นผิวสายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นางสาวเฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์

 

04/08/2560
1701004388
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงส่องผ่านที่อาศัยสเต็ปเปอร์มอเตอร์ในการถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลอัตโนมัติในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยา
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวชญาณิศา สุขเกษม,นางสาวรุจิรดา ทองชุม,นางสาวเมทินี จรรยาสุภาพ,นายสื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน,นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์

 

30/11/2560
1701007124
ไบโอเซนเซอร์ชนิดแสงอาศัยคลื่นสั่นพ้องแบบเซอร์เฟสพลาสมอนสร้างโดยใช้โครงสร้างไอไอเอ็มไอ (IIMI) ที่สามารถกระตุ้นพลาสมอนระยะไกลและเป็นอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์ในขณะเดียวกัน
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์,นายสื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน

 

11/04/2561
1801002267
วิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนโลหะคู่ที่มีอนุภาคโลหะเงินเป็นแกนกลางและโลหะทองเป็นเปลือกหุ้มเพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณไซด์ยาไนด์แบบเปรียบเทียบสี
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นางสาววรวรรณ เสาวรส

 

23/08/2561
1801005019
กล้องจุลทรรศน์ฉายภาพในระบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสงโดยอาศัยอุปกรณ์กระจกดิจิตัลระดับไมโครสำหรับสร้างลวดลายบนวัสดุ
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายสื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน,นางสาวชญาณิศา สุขเกษม,นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์

 

03/12/2561
1801007483
อุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือกับกระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์,นายสุวิชา ศศิวิมลกุล,นางสาวชญาณิศา สุขเกษม

 

27/09/2562
1903002519
กรรมวิธีการผลิตแกรฟีนอาศัยเทคนิคการสร้างความปั่นป่วนเพื่อแยกชั้นของแกรไฟต์ในของเหลวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีเดียวกัน
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายวัชระ เลี้ยวเรียน,นายบัณฑิต คำภูษา,นายปิยะพงษ์ อะสะนิธิ,นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์,นางสาววชิรากรณ์ ชูพันธ์

 

30/12/2562
2003003491
กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลา โดยใช้แผ่นนาโนเงินรูปสามเหลี่ยมและแอปตาเมอร์ร่วมกับเทคนิคทางแสง
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์,นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย

 

31/01/2563
2001004330
กระบวนการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลซูโครสในสารละลายอาศัยสมบัติการลูมิเนสเซนซ์ของแกรฟีนออกไซด์
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : นายบำเหน็จ สุดชมโฉม,นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์,นายวัฒพงษ์ ภิญโญ,นางสาวศุภนิจ พรธีระภัทร,นายบรรพต แซ่โค้ว
04/04/2565
2203000816